Revízie elektrických zariadení

Východisková OPaOS je revízia vykonaná na novom alebo zrekonštruovanom elektrickom zariadení, elektroinštalácií a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky

Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. 

Periodická alebo pravidelná OPaOS je revízia prevádzkovaného - existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených Vyhláškou MPVaR SR č. 508/2009 Z. z. (príloha č. 8) a normami STN 33 1500:1990~2007STN EN 62305-3:2007 (STN 34 1390:1969~2007) a STN 34 1391:1998~2008.